سخن مدیر عامل

هـــو الغـــیـاث

مگــر به روی دلآرای یار ما ورنــی

به هیچ وجه دگر کار بر نمیــآید

در یم خـــروشان تجارت امروز، چراغ راهی جز رهنمـود پـــیران و مستمسکی جز قوّت جوانان نیافتیم ؛ بر آن شدیم رهروان را از دریای خوف تا اقیانوس رجاء یار و یاور باشیم.

امید که با عنایت حضــرت حق به وصال مقصود نائل آییم .  انشاالله

والسلام علی من التبع العشق

سید حامد حسینی

فهرست